I. OP─ćE ODREDBE

Sadr┼żaj Op─çih uvjeta

(1) Op─çi uvjeti poslovanja (dalje: op─çi uvjeti) opisuju i ure─Ĺuju uvjete pru┼żanja elektroni─Źkih komunikacijskih usluga od strane Kabel
kanala d.o.o.

(2) Op─çi uvjeti opisuju i ure─Ĺuju prava i obveze izme─Ĺu krajnjeg korisnika usluga odnosno Korisnika usluga kao potro┼ía─Źa usluga (dalje:
korisnik) i dru┼ítva za pru┼żanje tih usluga Kabel kanal d.o.o. (dalje: Kabel kanal )

Predmet Op─çih uvjeta

─îlanak 2.

(1) U smislu ovih Op─çih uvjeta Usluge Kabel kanala obuhva─çaju: priklju─Źenje i pristup na javnu elektroni─Źku komunikacijsku mre┼żu,
javno dostupne telefonske usluge u nepokretnoj elektroni─Źkoj komunikacijskoj mre┼żi, usluge prijenosa slike, govora i zvuka putem
elektroni─Źkih komunikacijskih mre┼ża, usluge pristupa Internetu, usluge s posebnom tarifom, usluge prijenosa govora putem Interneta
kao i sve dodatne usluge koje se pru┼żaju temeljem ovih Op─çih uvjeta.

(2) Na odnose izme─Ĺu Kabel kanala i korisnika koji nisu ure─Ĺeni ovim Op─çim uvjetima, primjenjuju se odredbe Zakona o elektroni─Źkim
komunikacijama, Pravilnika o na─Źinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroni─Źkih komunikacijskih mre┼ża i usluga i drugih
mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

Zahtjev/Ugovor za zasnivanje Pretplatni─Źkog ugovora

─îlanak 3.

(1) Zahtjev/Ugovor za zasnivanje pretplatni─Źkog odnosa sadr┼żi slijede─çe: podatke o Krajnjem korisniku (fizi─Źka ili pravna osoba koja je
potpisala Zahtjev/Ugovor i plate┼żno je odgovorna za kori┼ítene usluge) i/ili Korisniku pretplatni─Źkog broja (fizi─Źka ili pravna osoba koja
koristi usluge), ako je isti razli─Źit od plate┼żno odgovorne osobe, podatke o lokaciji priklju─Źka za usluge u nepokretnoj mre┼żi, podatke za
kontaktiranje Krajnjeg korisnika, adresu za slanje ra─Źuna i obavijesti, popis prilo┼żenih dokumenata od strane Krajnjeg korisnika,
podatke o na─Źinu pla─çanja ra─Źuna, o Terminalnoj opremi, Kabel kanal online ra─Źunu, podatke o usluzi, podatke o posebnim ponudama,
podatak o ugovorenom obveznom trajanju pretplatni─Źkog odnosa, jasnu potvrdu da su Krajnjem korisniku uru─Źeni op─çi uvjeti
poslovanja, Cjenik te uvjeti kori┼ítenja odabrane usluge ili ako korisnik ┼żeli, posebnu potvrdu da ─çe iste dokumente poimence navedene
potra┼żiti na internetskim stranicama Kabel kanala.

(2) Potpisivanjem zahtjeva za zasnivanje Pretplatni─Źkog ugovora za pru┼żanje usluga Kabel kanala (u daljnjem tekstu: Zahtjev),
Podnositelj Zahtjeva prihva─ça uvjete kori┼ítenja Kabel kanal usluga utvr─Ĺene ovim Op─çim uvjetima, a koji mu se dostavljaju na potpis
zajedno sa uvjetima kori┼ítenja ugovorene usluge. Zahtjev se podnosi na obrascu Kabel kanala, na kojem Korisnik potvr─Ĺuje da je
preuzeo Op─çe uvjete, odnosno da ─çe iste preuzeti s Kabel kanal Internet stranice. Kabel kanal zaprima ispunjeni i potpisani Zahtjev
sukladno ovim Op─çim uvjetima.
Provjera dostupnosti usluge koju obavlja bilo prodajni predstavnik Kabel kanala, bilo Korisnik sam putem Kabel kanal Internet stranice,
ne predstavlja potpunu i kona─Źnu provjeru mogu─çnosti isporuke usluge.

(3) Kabel kanal ─çe prihvatiti Zahtjev trenutkom potpisa istog, a najkasnije u roku od 25 dana ako ne postoje zapreke za uklju─Źenje
Korisnika na Kabel kanal mre┼żu koje su predvi─Ĺene ovim Op─çim uvjetima. Potpisom zahtjeva za uslugu i prihva─çanjem zahtjeva od
strane Kabel kanal a korisnik sklapa pretplatni─Źki ugovor. Rok za uspostavu usluge je 45 dana od potpisivanja odgovaraju─çeg Zahtjeva,
odnosno potpune i ispravne jedinstvene izjave o raskidu ugovora s postoje─çim Operatorom.

(4) Vrijeme u kojem Kabel kanal nije bio u mogu─çnosti priklju─Źiti Pretplatni─Źku terminalnu opremu u mre┼żu Kabel kanala iz razloga za
koje je odgovoran Korisnik ne─çe biti ura─Źunato u rok za priklju─Źenje i aktivaciju Usluge Kabel kanala.

(5) Korisnik mo┼że samostalno odrediti dan sklapanja Pretplatni─Źkog ugovora s Kabel kanalom, uz uvjet da su zadovoljene sve tehni─Źke
i administrativne pretpostavke potrebne za sklapanje ugovora. Korisnik je suglasan da će snositi sve troškove eventualno proizašle za
Kabel kanal koji nastanu kao posljedica tako odabranog dana sklapanja ugovora. Dan sklapanja ugovora Korisnik mo┼że odrediti najvi┼íe
90 (slovima: devedeset)dana unaprijed.

(6) Zahtjev prihva─çen od strane Kabel kanal a zajedno s ovim Op─çim uvjetima, cjenikom i Specifikacijom usluge Kabel kanala ─Źini
Pretplatni─Źki ugovor u smislu ovih Op─çih uvjeta.

(7) Sukladno Zakonu o za┼ítiti potro┼ía─Źa, u slu─Źaju sklapanja ugovora na daljinu i/ili izvan poslovnih prostorija Kabel kanala , Korisnik
ima pravo na raskid ugovora u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora.

(8) Pojedina dodatna usluga Kabel kanala, a ─Źije je kori┼ítenje tehnolo┼íki uvjetovano pru┼żanjem neke druge usluge sukladno
pripadaju─çoj specifikaciji usluge iz Cjenika Kabel kanala, prati pravnu sudbinu usluge koja joj je preduvjet.

(9) Podnositelj Zahtjeva je, uz prethodnu pisanu obavijest Kabel kanal u, ovlašten odustati od podnesenog Zahtjeva do trenutka
prihva─çanja Zahtjeva od strane Kabel kanala sukladno op─çim propisima obveznog prava. U slu─Źaju da Kabel kanal ne isporu─Źi ugovorenu
uslugu u roku iz stavka 2. ovog ─Źlanka, a do ka┼ínjenja nije do┼ílo iz razloga koji su posljedica radnji tre─çe strane niti se Korisnik pisanim
putem suglasio sa produljenjem roka isporuke usluge, Korisnik ima pravo na raskid Pretplatni─Źkog ugovora.

Posebne odredbe o sklapanju ugovora na daljinu

─îlanak 4.

(1) Kabel kanal će ovisno o vrsti i pogodnosti usluge koja se nudi, omogućiti Pretplatniku sklapanje ugovora na daljinu, što osobito
uklju─Źuje sklapanje ugovora putem interneta, elektroni─Źke po┼íte, telefona s ljudskim posredovanjem, putem posebno tiskanih
adresiranih i neadresiranih materijala, te druga sredstva daljinske komunikacije utvr─Ĺena pozitivnim pravnim propisima.

(2) Kabel kanal ─çe pri sklapanju ugovora sredstvima daljinske komunikacije, osobito voditi ra─Źuna o za┼ítiti osobnih podataka
Pretplatnika kao i danim, odnosno uskra─çenim privolama od strane Pretplatnika. Sklapanje ugovora sredstvima daljinske komunikacije
u pravilu ─çe se koristiti kod postoje─çih Pretplatnika, a sve u cilju br┼że i jednostavnije komunikacije te aktivacije dodatnih ili novih usluga.

(3) Upu─çivanjem zahtjeva za sklapanjem ugovora putem nekog od sredstava daljinske komunikacije, Pretplatnik daje suglasnost Kabel
kanal u na uporabu tako prikupljenih osobnih podataka do trenutka izri─Źitog opoziva dane suglasnosti.

(4) Kabel kanal ─çe i u slu─Źajevima sklapanja ugovora sredstvima daljinske komunikacije osigurati ravnopravne uvjete Pretplatnika za
upoznavanje sa svim relevantnim uvjetima u pogledu ugovorenih usluga, prije sklapanja ugovora, ┼íto uklju─Źuje i informacije o ovim
Op─çim uvjetima, cijeni usluga, posebnim pogodnostima, na─Źinu ulaganja prigovora, kontakt broju za informacije i sl.

(5) Po primitku Zahtjeva, Kabel kanal ─çe u roku iz ─Źlanka 3 ovih Op─çih uvjeta poslati elektroni─Źku ili pisanu potvrdu o
prihva─çanju/odbijanju Zahtjeva. Ukoliko Kabel kanal prihvati Zahtjev, navedena potvrda ─çe se smatrati potvrdom prethodne obavijesti
u smislu odredaba va┼że─çeg propisa o za┼ítiti potro┼ía─Źa. Pretplatnik koji je na ovaj na─Źin sklopio ugovor, ima pravo na raskid u roku od
14 (─Źetrnaest) dana od sklapanja ugovora, u kojem slu─Źaju Pretplatniku ne─çe biti napla─çena naknada za prijevremeni raskid ugovora,
a o ─Źemu ─çe Pretplatnik biti obavije┼íten u pisanoj potvrdi. Raskid se podnosi u pisanom obliku, a stupa na snagu u trenutku kada je
Kabel kanal zaprimio obavijest o raskidu ukoliko je isti podnesen u roku iz ovog stavka.

(6) Za postoje─çe Pretplatnike Kabel kanal usluga koji je sredstvom daljinske komunikacije zatra┼żi aktivaciju dodatne usluge, ista ─çe biti
aktivirana i prije nego im je dostavljena pisana potvrda o sklopljenom ugovoru. Neovisno o navedenom, Pretplatnik ima pravo na raskid
aktivacije dodatne usluge sukladno prethodnom stavku.

Odbijanje Zahtjeva za zasnivanje Pretplatni─Źkog odnosa

─îlanak 5.

Kabel kanal ima pravo odbiti Zahtjev za zasnivanje Pretplatni─Źkog odnosa u sljede─çim slu─Źajevima:
ÔÇó ako na lokaciji priklju─Źenja ne postoje standardni tehni─Źki uvjeti za priklju─Źenje na mre┼żu Kabel kanala, odnosno pru┼żanje Usluge
Kabel kanala;
ÔÇó ako Zahtjev nije uredno ispunjen;
ÔÇó ako Podnositelj zahtjeva Kabel kanal u ne pru┼żi dokaz o identitetu, te sve podatke i/ili dokumente potrebne za sklapanje
Pretplatni─Źkog ugovora sukladno ovim Op─çim uvjetima;
ÔÇó ako je podnositelj zahtjeva maloljetna osoba, ili osoba ograni─Źene ili bez poslovne sposobnosti, a nema valjano odobrenje zakonskog
zastupnika, ili ima nedostataka u ovlaštenju ili pravu na zastupanje;
ÔÇó ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu, odnosno pravnoj sposobnosti podnositelja zahtjeva i njegovoj plate┼żnoj
sposobnosti neto─Źni ili neistiniti;
ÔÇó ako je protiv Podnositelja zahtjeva pokrenut ste─Źajni ili neki sli─Źan postupak odnosno ako postane nesposoban za pla─çanje odnosno
prezadu┼żen, ili ako, prema razumnoj procjeni Kabel kanala, ne─çe biti u mogu─çnosti ili nema namjeru podmirivati svoja dugovanja za
pru┼żene usluge, a ne dostavi odgovaraju─çe osiguranje pla─çanja predvi─Ĺeno pozitivnim propisima;
ÔÇó u slu─Źaju postojanja duga koji se osporava pred sudskim ili izvansudskim tijelom, a Korisnik zahtijeva isporuku istovrsne usluge;
ÔÇó ako postoji osnovana sumnja da Podnositelj zahtjeva zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati neku od usluga koju pru┼ża
Kabel kanal ili ako omogu─çava tre─çoj osobi zlouporabu tih usluga ili ako je podnositelj zahtjeva zatajio, odnosno nije prijavio zlouporabu
tih usluga od strane tre─çih osoba;
ÔÇó u ostalim slu─Źajevima predvi─Ĺenim u specifikaciji usluge za pojedinu uslugu iz Cjenika Kabel kanala.

Aktivacija Usluga

─îlanak 6.

(1) Aktivacijom usluge smatra se priklju─Źenje telekomunikacijske terminalne opreme u mre┼żu Kabel kanala na lokaciji priklju─Źenja
navedenoj u Zahtjevu za zasnivanje Pretplatni─Źkog odnosa, odnosno omogu─çavanje Korisniku kori┼ítenje Usluga od strane Kabel kanal
a.

(2) Aktivacijom usluge zapo─Źinje obra─Źun i naplata usluge, te obvezno razdoblje trajanja ugovora, ukoliko je isto ugovoreno, sukladno
ovim Op─çim uvjetima. Aktivacija usluge kod instalacije telekomunikacijske terminalne opreme od strane Kabel kanal a nastupa danom
uspje┼íno izvr┼íene instalacije opreme na lokaciji priklju─Źenja. Ukoliko je korisnik izabrao opciju samoinstalacije telekomunikacijske
terminalne opreme Kabel kanala, uru─Źenjem paketa za samoinstalaciju smatrat ─çe se da je Kabel kanal ispunio svoju obvezu u pogledu
aktivacije usluge. Korisnik je suglasan i prihva─ça da rizik za slu─Źajnu propast ili o┼íte─çenje telekomunikacijske terminalne opreme Kabel
kanala prelazi na Korisnika u trenutku kad zaprimi telekomunikacijsku terminalnu opremu od strane Kabel kanala. Kabel kanal ─çe uz
svaki paket za samoinstalaciju dostaviti upute za instalaciju te kontakt telefon za pomo─ç.

(3) Kabel kanal ─çe omogu─çiti kori┼ítenje svojih usluga onom Korisniku koji ima osigurane sve tehni─Źke preduvjete za kori┼ítenje zatra┼żene
usluge. Tehni─Źki preduvjeti ovise o tipu zatra┼żene usluge, te su posebno navedeni u opisu i specifikaciji pojedine usluge.

(4) Na lokaciji priklju─Źenja Korisnik je du┼żan o svom tro┼íku osigurati odgovaraju─çu telekomunikacijsku terminalnu opremu, napajanje
potrebno za njenu instalaciju, rad i odr┼żavanje, te odgovaraju─çi ra─Źunalni program koji omogu─çuje pristup usluzi. Telekomunikacijska
terminalna oprema, uklju─Źuju─çi lokalnu instalaciju, koja se priklju─Źuje u Kabel kanal ovu mre┼żu, mora biti u skladu s va┼że─çim propisima.

(5) Korisnik je u obvezi u roku od najvi┼íe 60 dana od dana sklapanja Pretplatni─Źkog ugovora s Kabel kanal om osigurati odgovaraju─çu
lokalnu instalaciju za pru┼żanje Usluga Kabel kanala, osim ukoliko Pretplatni─Źkim ugovorom nije ure─Ĺeno druga─Źije. U slu─Źaju da to ne
u─Źini, smatrati ─çe se da je Korisnik otkazao Pretplatni─Źki ugovor te je du┼żan snositi sve tro┼íkove koje je Kabel kanal imao u vezi s
instalacijom/aktivacijom Usluge Kabel kanala ili uklanjanjem telekomunikacijske terminalne opreme, a sukladno va┼że─çem Cjeniku
Kabel kanala.

(6) Korisnik ─çe o svom tro┼íku omogu─çiti Kabel kanal u pristup objektu na lokaciji priklju─Źenja, odnosno omogu─çiti kori┼ítenje nekretnine
Korisnika bez naknade, u mjeri u kojoj je to potrebno za provo─Ĺenje radova ispitivanja, instaliranja i odr┼żavanja telekomunikacijske
priklju─Źne linije i/ili telekomunikacijske terminalne opreme, odnosno pru┼żanja zahtijevane usluge. Vrijeme u kojem Kabel kanal u nije
omogu─çen pristup objektu na lokaciji priklju─Źenja iz razloga koji su izvan kontrole Kabel kanala, ne─çe biti ura─Źunato u rok za priklju─Źenje
telekomunikacijske terminalne opreme i aktivaciju usluge.

Postupci za aktivaciju dodatnih usluga i izmjenu Pretplatni─Źkih paketa

─îlanak 7.

(1) Po zasnivanju Pretplatni─Źkog odnosa, pojedine usluge Kabel kanala dostupne su Korisniku putem javno objavljenih postupaka
aktivacije. Ukoliko su ispunjeni uvjeti za zatra┼żenu uslugu ili paket, Kabel kanal ─çe Korisniku izdati potvrdu o prihva─çanju zahtjeva
datumom aktivacije usluge.

(2) Danom aktivacije usluge smatrat ─çe se da je sklopljena dopuna, odnosno izmjena Pretplatni─Źkog ugovora u pogledu aktivirane
usluge, tarifne opcije ili paketa. Kabel kanal je obvezan izdati odnosno poslati Korisniku pisanu potvrdu o aktivaciji dodatne usluge
zajedno s uvjetima kori┼ítenja iste te uputom o pravu na raskid ugovora sukladno posebnim zakonima ili slanje elektroni─Źke potvrde
gdje nije mogu─çe poslati pisanu potvrdu.

Podaci o Podnositelju Zahtjeva/Korisniku

─îlanak 8.

(1) Korisnik je du┼żan pru┼żiti potrebne podatke i/ili dokumente nu┼żne radi njegove identifikacije te u svrhu zasnivanja i ispunjavanja
prava i obveza iz ugovornog odnosa u obliku u kojem Kabel kanal zatra┼żi, a sukladno posebnim propisima.

(2) Podaci koji se ti─Źu ugovornog odnosa, na temelju kojih se vr┼íi obra─Źun i naplata usluge, uklju─Źuju─çi prometne podatke, obra─Ĺuju se
u svrhe:
ÔÇó pru┼żanja telekomunikacijske usluge;
ÔÇó obra─Źuna i naplate pru┼żenih usluga;
ÔÇó provjere plate┼żne sposobnosti;
ÔÇó rje┼íavanja prigovora;
ÔÇó osiguravanja adekvatne razine sigurnosti usluge i/ili mre┼że i spre─Źavanja zlouporaba i prijevara.
Svoju privolu za obradu podataka iz ovog stavka, koja se podrazumijeva kao sadr┼żajni dio usluge u pitanju, Korisnik daje podno┼íenjem
Zahtjeva, odnosno kori┼ítenjem predmetne usluge. Podaci o Korisniku mogu se obra─Ĺivati i u druge zakonom odre─Ĺene te dopu┼ítene
svrhe.

(3) U svrhe omogu─çavanja ┼íto lak┼íeg i ┼żeljenog na─Źina pristupa besplatnim individualno oblikovanim promid┼żbenim obavijestima o
uslugama i proizvodima Kabel kanala, kao i zaštite legitimnih poslovnih interesa, odnosno prevencije zlouporabe i prijevara, Kabel
kanal mora raspolagati odre─Ĺenim podacima uz privolu Korisnika (dobrovoljno davanje podataka).

(4) Pod uvjetom te u okviru danih privola Korisnika, sukladno stavku 5. ovog ─Źlanka, Kabel kanal je ovla┼íten:
4.1. koristiti ugovorne podatke iz Pretplatni─Źkog ugovora s Korisnikom (dalje u tekstu: ÔÇ×ugovorni podaciÔÇť) u svrhe: op─çe korisni─Źke
podr┼íke (savjetovanja), unapre─Ĺivanja prodaje i promid┼żbe usluga i proizvoda Kabel kanala, te segmentacije i istra┼żivanja tr┼żi┼íta, a u
cilju kreiranja novih proizvoda i usluga Kabel kanala.
4.2. vr┼íiti izravnu promid┼żbu usluga i proizvoda Kabel kanala radi ┼íto boljeg informiranja Korisnika o ponudi proizvoda i usluga Kabel
kanala putem pisanih obavijesti, elektronske pošte, telefona, telefaksa, tekstualnih poruka (sms, mms), izravnim kontaktom od strane
ovlaštenog prodajnog djelatnika.
4.3. prikupljati i obra─Ĺivati nu┼żne podatke za provjeru plate┼żne sposobnosti prije zasnivanja ugovornog odnosa s Kabel kanalom,
odnosno ustupati podatke tre─çim osobama radi naplate potra┼żivanja koja ima prema Korisniku, a to sve radi za┼ítite legitimnog
poslovnog interesa Kabel kanala u vidu smanjenja rizika od mogućeg nastanka štete, umanjenja postojećeg i budućeg duga, kao i u
svrhu zaštite interesa Korisnika.

(5) Korisnik potvr─Ĺuje da je u smislu va┼że─çih propisa detaljno obavije┼íten o obradi podataka te je suglasan s na─Źinima davanja privola
iz stavka 4 ovog ─Źlanka. Pretplatnici koji su zasnovali Pretplatni─Źki odnos po stupanju na snagu ovih Op─çih uvjeta, o─Źitovanja volje oko
obrada podataka iz ovoga stavka izra┼żavaju putem Zahtjeva u kojem su taksativno navedene privole iz stavka 4. ovog ─Źlanka, odnosno
putem drugog Zahtjeva Korisnika.

(6) Svaka privola dana u skladu sa stavkom 2. i 4. ovog ─Źlanka mo┼że se u svako doba besplatno opozvati ili ograni─Źiti, u cijelosti ili
djelomi─Źno (uklju─Źuju─çi u pogledu ┼żeljenog na─Źina primanja promid┼żbenih obavijesti), podno┼íenjem zahtjeva Kabel kanal u pisanim
putem, osobno, elektronskom po┼ítom ili putem on-line korisni─Źkih stranica.

(7) Korisnik mora obavijestiti Kabel kanal o svakoj promjeni osobnih podataka iz Zahtjeva odmah, a najkasnije u roku od 15 dana od
nastanka promjene. Korisnik je isklju─Źivo odgovoran za svaku ┼ítetu koja mo┼że nastati u slu─Źaju neispunjavanja te obveze. U protivnom,
smatrat će se da je dostava temeljem postojećih podataka valjano izvršena.

(8) Uz privolu Korisnika, podaci o Korisniku se objavljuju u javnom telefonskom imeniku, do opoziva, u opsegu koji Korisnik odredi
(nu┼żni podaci za ostvarenje svrhe imenika – javne dostupnosti podataka o Pretplatnicima, jesu ime i prezime, telefonski broj i adresa).
Pretplatnici koji su pravne osobe ne mogu tra┼żiti ograni─Źenje upisa podataka nu┼żnih za temeljnu identifikaciju i komunikaciju u javni
imenik. Imenik se izdaje u elektroni─Źkom izdanju te putem slu┼żbe za davanje obavijesti o brojevima Korisnika. Uz privolu Korisnika se
u sklopu elektroni─Źkog izdanja mo┼że omogu─çiti obrnuta pretraga (pretraga po telefonskom broju).

(9) Korisnik dobiva na kori┼ítenje identifikacijske oznake (npr. korisni─Źko ime, lozinka) koje slu┼że za autorizaciju pristupa Usluzi Kabel
kanal a, a koje je du┼żan ─Źuvati od neovla┼ítenog kori┼ítenja. Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvr┼íene pod njegovom identifikacijskom
oznakom. Kabel kanal ne─çe snositi odgovornost ni po kakvoj osnovi i ni za kakvu ┼ítetu koja mo┼że nastati Korisniku i/ili tre─çima, uslijed
postupanja suprotno ovim odredbama i/ili nepravilnog postupanja s identifikacijskom oznakom Korisnika i/ili zlouporabe i/ili
neovla┼ítenog kori┼ítenja bilo koje identifikacijske oznake Korisnika. U slu─Źaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu identifikacijske
oznake, Korisnik je suglasan da ga Kabel kanal ima pravo teretiti za sve tro┼íkove u─Źinjene pod njegovom identifikacijskom oznakom,
do trenutka prijave Kabel kanal u. Prijave neovlaštenog korištenja identifikacijske oznake smatrat će se valjanima, ukoliko su prijavljene
telefonski, bilo kojim danom u vremenu od 8 do 16 sata, na broj Kabel kanal a 051 22 44 48, uz obavezno navo─Ĺenje informacija koje
su potrebne radi ocjene istinitosti prijave.

Cijene i uvjeti pla─çanja

─îlanak 9.

(1) Cijene usluga koje Kabel kanal napla─çuje temeljem ovih Op─çih uvjeta odre─Ĺene su va┼że─çim Cjenikom Kabel kanal a. Cijene svake
pojedine usluge su na vidljiv na─Źin opisane i navedene u Cjeniku Kabel kanala. Kabel kanal je ovla┼íten mijenjati Cjenik, objaviti ga i
u─Źiniti dostupnim u skladu s va┼że─çim propisima.

(2) Cjenik, uklju─Źuju─çi i Uvjete kori┼ítenja Usluga Kabel kanala, je dostupan na svim ovla┼ítenim prodajnim mjestima Kabel kanala kao i
na slu┼żbenoj Internet stranici Kabel kanala: http://www.Kabel kanal.hr

(3) Cijena instalacije je jednokratna naknada koja se pla─ça za priklju─Źenje telekomunikacijske priklju─Źne linije Korisnika. Cijena
instalacije napla─çuje se u sklopu redovnog ra─Źuna Kabel kanal a. Cijena instalacije ─çe se naplatiti na prvom sljede─çem ra─Źunu Kabel
kanala za uslugu koja je bila predmet instalacije.

(4) Naknada za pru┼żenu uslugu Kabel kanala pla─ça se na mjese─Źnoj osnovi. Cijena mjese─Źne naknade za pru┼żenu uslugu ovisi o na─Źinu
pristupa mre┼żi Kabel kanala i korisni─Źkom paketu. Cijena ostvarenog prometa odre─Ĺena je prema vrsti prometa, vrsti usluge, vrsti
mre┼że, zone zemlje s kojom je veza uspostavljena te vremenu u kojem je veza uspostavljena, prema trajanju primijenjene obra─Źunske
jedinice odnosno prema koli─Źini ostvarenog podatkovnog prometa/prenesenih podataka.

(5) Cijena pojedinog poziva za Korisnika izra┼żena je po sekundi uz naznaku primijenjene obra─Źunske jedinice i naknade za uspostavu
poziva ili minimalnog trajanja poziva ako se primjenjuju. Obra─Źunske jedinice su vremenski intervali putem kojih se obra─Źunava i
napla─çuje ostvareni promet. Vremenski interval je u pravilu 1 sekunda, ali mo┼że biti 15 ili vi┼íe sekundi ovisno o pojedinom tarifnom
sustavu ili korisni─Źkom paketu. Obra─Źunavaju se i napla─çuju uvijek cijele obra─Źunske jedinice ┼íto zna─Źi da se poziv obra─Źunava i
napla─çuje kao zbroj obra─Źunskih jedinica za vrijeme trajanja poziva, a obra─Źunska jedinica unutar koje je zavr┼íio poziv obra─Źunava se
kao cijela obra─Źunska jedinica.

(6) Usluge Kabel kanal a u pravilu se napla─çuju na mjese─Źnoj osnovi putem ra─Źuna kojeg izdaje Kabel kanal. Ra─Źun se izdaje u
papirnatom obliku. Pretplatnicima mo┼że biti ponu─Ĺena mogu─çnost dobivanja ra─Źuna i u elektroni─Źkom obliku u skladu s posebnim
propisima. Ra─Źun Korisnika ─çe na zahtjev biti dostupan u obliku prilago─Ĺenom slijepim i slabovidnim osobama.

(7) Mjese─Źna naknada za prvi mjesec pru┼żene usluge ─çe se zara─Źunati razmjerno broju dana za svaki dan do isteka mjeseca u kojem je
izvršena aktivacija usluge.

(8) Kabel kanal mo┼że uvesti, promijeniti ili ukinuti korisni─Źke pakete, tarifne opcije i tarifne modele, promijeniti ili ukinuti brzinu
prijenosa te pojedine posebne usluge, ili uvjete za njihovu primjenu, uz prethodnu obavijest Korisniku sukladno va┼że─çim propisima. U
slu─Źaju promjene, odnosno uvjeta pru┼żanja pojedine Usluge Kabel kanala, Korisnik ima pravo nastaviti koristiti predmetnu uslugu Kabel
kanala pod tako promijenjenim uvjetima bez potrebe za dodatnim radnjama od strane Korisnika. Ako Kabel kanal prestane s pru┼żanjem
pojedinih korisni─Źkih paketa i/ili tarifnih opcija i/ili tarifnih modela i/ili brzina prijenosa iz bilo kojeg razloga, kori┼ítenje pojedine usluge
Kabel kanala nastavit ─çe se obra─Źunavati po standardnim cijenama i uvjetima Kabel kanala koje va┼że u to vrijeme ili po cijenama i
uvjetima koje u tu svrhu odredi Kabel kanal u postupku migracije Korisnika. U slu─Źaju izmjena uvjeta i cijena usluga Kabel kanala, koje
su za Korisnika nepovoljnije u odnosu na prethodno ugovorene uvjete i cijene, Korisnik ima pravo raskinuti ugovorni odnos bez
naknade u roku od 30 dana od dana objave izmjena uvjeta, odnosno cijena, a o ─Źemu ─çe biti obavije┼íten pisanim ili elektroni─Źkim
putem.

(9) Smatra se da Korisnik prima redovni ra─Źun Kabel kanala redovito svaki mjesec. Korisnik snosi tro┼íkove platnog prometa koji mogu
nastati u vezi s pla─çanjem ra─Źuna.

(10) Ako zbog propusta Korisnika podaci o identitetu Korisnika, broj ra─Źuna, poziv na broj, ili bilo koji drugi podatak potreban za pravilno
evidentiranje pla─çanja nisu pravilno uneseni u obrazac za pla─çanje, Kabel kanal ne─çe odgovarati za nemogu─çnost evidentiranja uplate
iz navedenih razloga, sve dok Korisnik ne dostavi Kabel kanal u dokaz o izvršenoj uplati.

(11) Za ka┼ínjenje u pla─çanju Kabel kanal ra─Źuna od strane Korisnika, Kabel kanal ima pravo obra─Źunati zateznu kamatu temeljem
va┼że─çih propisa.

Naplata potra┼żivanja

─îlanak 10.

(1) Korisnik je du┼żan podmiriti cjelokupni obra─Źunati iznos ra─Źuna do dana dospije─ça navedenog na ra─Źunu Kabel kanala.

(3) Korisnici u svakom trenutku imaju pravo otkazati Kabel kanal usluge pri ─Źemu Kabel kanal ne vr┼íi povrat sredstava za ra─Źune
pla─çene prije datuma raskida usluge. Korisnici koji Kabel kanal usluge koriste u sklopu ponude ÔÇ×Bez ugovorne obvezeÔÇť uslugu mogu
otkazati bez pla─çanja naknade za raskid, dok korisnici koji su se obvezali na 12 ili 24 mjeseca ─Źine to pod uvjetima nazna─Źenima u ─Źlanku
18, stavka 5. Detalji o rje┼íavanju prigovora i sporova s korisnicima obja┼ínjeni su u ─Źlanku 15., odnosno ─Źlanku 20. ovih Op─çih uvjeta.

(4) Ako Korisnik ne plati cjelokupni iznos ra─Źuna do dana dospije─ça navedenog na ra─Źunu, Kabel kanal ─çe mu dostaviti pisanu opomenu
za pla─çanje ra─Źuna (u daljnjem tekstu: Opomena). Opomena sadr┼żi upozorenje da ─çe Kabel kanal privremeno isklju─Źiti Pretplatni─Źku
telekomunikacijsku terminalnu opremu, odnosno ograni─Źiti kori┼ítenje usluge ako u roku od 30 dana od dana dostavljanja Opomene
Korisnik ne podmiri dug iz Opomene.

(5) Korisnik koji podnese prigovor u skladu s ─Źlankom 14. ovih Op─çih uvjeta, bit ─çe du┼żan platiti do datuma dospije─ça ra─Źuna nesporni
dio iznosa ra─Źuna ili prosje─Źni iznos kojim je bio zadu┼żen u razdoblju od tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi prigovor.

(6) Ako Korisnik ne podmiri dospjelo dugovanje po Opomeni u cijelosti, a nije podnio prigovor u skladu s ─Źlankom 14. ovih Op─çih uvjeta,
Kabel kanal ima pravo privremeno isklju─Źiti Pretplatni─Źku telekomunikacijsku terminalnu opremu, odnosno ograni─Źiti kori┼ítenje usluga
sukladno ─Źlanku 17. ovih Op─çih uvjeta. Privremeno isklju─Źenje Pretplatni─Źke telekomunikacijske terminalne opreme, odnosno
ograni─Źenje kori┼ítenja usluga ─çe se, ovisno o tehni─Źkim mogu─çnostima Kabel kanala, odnositi samo na one usluge za koje dospjeli iznos
nije podmiren.

(7) Za vrijeme trajanja privremenog isklju─Źenja Pretplatni─Źke telekomunikacijske terminalne opreme, odnosno ograni─Źenja kori┼ítenja
usluga, Korisniku se moraju omogu─çiti dolazni pozivi, odlazni pozivi prema hitnim slu┼żbama i besplatnom broju slu┼żbe za Korisnike
operatora.

(8) Ako Korisnik ne podmiri dug u narednih 30 dana od dana privremenog isklju─Źenja, odnosno ograni─Źenja kori┼ítenja usluga iz stavka
4. ovog ─Źlanka, uz iznimku iz ─Źlanka 17. st. 7. Op─çih uvjeta, Kabel kanal ima pravo trajno isklju─Źiti, odnosno obustaviti pru┼żanje usluge
i raskinuti Pretplatni─Źki ugovor sukladno ─Źlanku 19. ovih Op─çih uvjeta. Korisnik je suglasan i prihva─ça da Kabel kanal mo┼żda ne─çe biti u
mogu─çnosti nastaviti sa isporukom usluge u slu─Źaju prestanka razloga za trajno isklju─Źenje te ima pravo odbiti zahtjev za ponovno
uklju─Źenje trajno isklju─Źenog Korisnika. Ponovno uklju─Źenje trajno isklju─Źenog Korisnika napla─çuje se sukladno Cjeniku Kabel kanala.

(9) U slu─Źajevima navedenim u stavcima 4. i 5. ovog ─Źlanka, Kabel kanal ne─çe odgovarati za bilo koju ┼ítetu koja mo┼że nastati Korisniku
zbog privremenog isklju─Źenja, odnosno ograni─Źenja kori┼ítenja usluga.

(10) Kabel kanal je ovla┼íten, uz prethodnu suglasnost Korisnika, ustupiti potra┼żivanja koja ima prema Korisniku tre─çim osobama, npr.
bankama, agencijama za naplatu potra┼żivanja u skladu s posebno ugovorenim uvjetima i bez dodatnih tro┼íkova za Korisnika, a na na─Źin
i u skladu s va┼że─çim propisima.

Obveze Kabel kanal-a

─îlanak 11.

(1) U svrhu pru┼żanja Usluga Kabel kanala, Kabel kanal ─çe:
ÔÇó dodijeliti Korisniku odre─Ĺeni telefonski broj u mre┼żi Softnet d.o.o. pridijeljen telekomunikacijskoj priklju─Źnoj liniji instaliranoj na
lokaciji priklju─Źenja. Neovisno o prethodno navedenom, Kabel kanal i Korisnik mogu se sporazumjeti o prijenosu u mre┼żu Softneta
telefonskog broja koji je Korisniku dodijelio neki drugi operator javno dostupnih telefonskih usluga, u skladu s va┼że─çim propisima i
internim procedurama Kabel kanala o prenosivosti broja;
ÔÇó dodijeliti Korisniku, za usluge koje po svojoj prirodi to zahtijevaju, Pretplatni─Źko ime i identifikacijske ┼íifre i lozinke (npr. za
autorizaciju pristupa Internetu) koje Korisnik mo┼że koristiti u svrhu lak┼íeg pristupa Kabel kanal u i njegovim uslugama;
ÔÇó omogu─çiti podroban pregled i ispis svih poziva i ra─Źuna za razdoblje unatrag godinu dana na zahtjev i u pisanom obliku, bez naknade;
ÔÇó povezati svoju elektroni─Źku komunikacijsku mre┼żu s drugim elektroni─Źkim komunikacijskim mre┼żama u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu kako bi omogu─çio posrednu i neposrednu komunikaciju Korisnika ovih mre┼ża u skladu s va┼że─çim propisima i
me─Ĺunarodnim standardima i preporukama;
ÔÇó pro┼íirivati kapacitete svog telekomunikacijskog sustava sukladno rastu broja Korisnika;
ÔÇó osigurati ispravan i neometan rad svog telekomunikacijskog sustava;
ÔÇó pru┼żiti korisni─Źku podr┼íku u pogledu Usluga Kabel kanala na broju telefona 051 22 44 48
ÔÇó ovisno o prirodi Usluge Kabel kanala, osigurati elektroni─Źku komunikacijsku mre┼żu i opremu nu┼żnu za kori┼ítenje Usluga Kabel kanal-a;
ÔÇó besplatno i na odgovaraju─çi na─Źin dati na uvid Korisniku odgovaraju─çi izvadak iz va┼że─çeg Cjenika Kabel kanala;
ÔÇó automatski bilje┼żiti podatke o pru┼żenim uslugama radi obra─Źuna i naplate usluga te omogu─çiti, na zahtjev Korisnika, pregled ovih
podataka putem podrobnog ispisa ra─Źuna u skladu s va┼że─çim propisima;
ÔÇó omogu─çiti Pretplatnicima pristup sadr┼żaju putem TCP/IP mre┼że. Sadr┼żaj dostupan preko Usluga Kabel kanala, kao i programske
pakete za sigurnosnu za┼ítitu Kabel kanala, u slu─Źaju kada se oni razlikuju od paketa preporu─Źenih od strane Kabel kanala, Korisnik
upotrebljava na vlastitu odgovornost, te Kabel kanal ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadr┼żaj ili kakvo─çu;
ÔÇó prigodom aktivacije usluge pristupa Internetu, osigurati korisni─Źki ra─Źun od neovla┼ítenog kori┼ítenja, na na─Źin da jedino Korisnik
usluge ima pristup Internetu preko svog korisni─Źkog ra─Źuna;
ÔÇó najkasnije prilikom aktivacije usluge Korisniku predati ili dostaviti pisanu uputu o na─Źinima i mjerama za┼ítite od mogu─çih zlouporaba
i prijevara u javnoj komunikacijskoj mre┼żi, a ─Źije zaprimanje Korisnik potvr─Ĺuje svojim potpisom na odgovaraju─çem dokumentu.

(2) Ukoliko je Kabel kanal ispunio obvezu iz posljednje dvije to─Źke stavka 1. ovog ─Źlanka, Korisnik je odgovoran za primjenu svih
sigurnosnih i drugih mjera potrebnih za za┼ítitu Pretplatni─Źke terminalne opreme, ra─Źunalnih programa i podataka. Kabel kanal ne snosi
odgovornost za nezadovoljavaju─çu kakvo─çu usluge ili ┼ítetu koja bi mogla nastati ako Korisnik koristi terminalnu opremu na na─Źin koji
je suprotan uputama Kabel kanala i ovim Op─çim uvjetima.

Kakvo─ça usluge i odr┼żavanje i pregled terminalne opreme

─îlanak 12.

(1) Kabel kanal pru┼ża usluge uz razinu kakvo─çe koja je u skladu sa svim va┼że─çim tehni─Źkim standardima i propisima Republike Hrvatske.

(2) Prijenosni opseg/brzina pojedine Usluge Kabel kanala je maksimalni prijenosni opseg/brzina koji je podlo┼żan promjenama ovisno
o optere─çenju mre┼że.

(3) Korisnik je suglasan i prihva─ça da u okviru tehni─Źkih i operativnih mogu─çnosti Kabel kanal sustava postoji mogu─çnosti da pojedina
Usluga Kabel kanala ne─çe biti dostupna u svako vrijeme. Tako─Ĺer, Korisnik je suglasan i prihva─ça da uslijed navedenog mo┼że do─çi do
kašnjenja u slanju, odnosno zaprimanju podataka koji se prenose putem Kabel kanal ovog sustava.

(4) Osobito, Korisnik je suglasan i prihva─ça da kod pru┼żanja pojedinih Usluga Kabel kanala koje se temelje na IP (Internet protokol)
tehnologiji mo┼że do─çi do odstupanja u kakvo─çi pru┼żanja usluge (npr. ka┼ínjenje u slanju, odnosno zaprimanju podataka). Za pojedine
Usluge Kabel kanala koje se temelje na IP tehnologiji Kabel kanal ne mo┼że jam─Źiti to─Źnost podataka o lokaciji s koje je upu─çen poziv,
uklju─Źuju─çi pozive upu─çene na brojeve hitnih slu┼żbi. Tako─Ĺer, pojedine usluge Kabel kanala koje se temelje na IP tehnologiji nisu
dostupne u slu─Źaju nestanka elektri─Źne energije. Prethodno navedene karakteristike i odstupanja kod pru┼żanja pojedinih usluga Kabel
kanala detaljnije su navedene u specifikaciji usluge u Cjeniku Kabel kanala. U opisanim slu─Źajevima Kabel kanal ne odgovara za ┼ítetu
koja bi pritom mogla nastati Korisniku ili tre─çima, osim ako je ┼íteta nastala kao rezultat namjere ili krajnje nepa┼żnje isklju─Źivo na strani
Kabel kanala.

(5) Korisnik je suglasan prihva─ça da brzina ┼íirokopojasnog pristupa Internetu nije uvijek ista, te da stvarno isporu─Źena brzina mo┼że
odstupati od ugovorene brzine pristupa. Neki od razloga koji dovode do odstupanja brzine širokopojasnog pristupa Internetu mogu
biti: nedovoljna kvaliteta infrastrukture po kojoj se usluga pru┼ża, zagu┼íenost, neodgovaraju─ça kvaliteta lokalne instalacije u prostoru
krajnjeg korisnika, interferencija sa drugim elektri─Źnim ure─Ĺajima, neispravna mre┼żna kartica kod krajnjeg korisnika, neodgovaraju─çi
ure─Ĺaj kojim se krajnji korisnik spaja na Internet, i dr.
Pod pojmom ÔÇ×brzina ┼íirokopojasnog pristupa InternetuÔÇť za Kabel kanal ove pakete ┼íirokopojasnog pristupa Internetu do 10 MBit/s
smatra se najmanje 50% od maksimalne (ugovorene) brzine širokopojasnog pristupa, mjerene u vršnom prometu od 19 do 23 h, ili
maksimalna brzina prethodno ni┼żeg maloprodajnog paketa, ovisno o tome ┼íto je povoljnije za Korisnika.
Pod pojmom ÔÇ×brzina ┼íirokopojasnog pristupa InternetuÔÇť za Kabel kanal ove pakete ┼íirokopojasnog pristupa Internetu iznad 10 MBit/s
smatra se najmanje 70% od maksimalne (ugovorene) brzine širokopojasnog pristupa, mjerene u vršnom prometu od 19 do 23 h, ili
maksimalna brzina prethodno ni┼żeg maloprodajnog paketa, ovisno o tome ┼íto je povoljnije za Korisnika.

(6) U slu─Źaju podno┼íenja prigovora Korisnika na brzinu ┼íirokopojasnog pristupa Internetu, krajnji korisnik mora dostaviti Kabel kanalu
u rezultate minimalno tri (3) mjerenja provedenih tijekom razdoblja od pet (5) uzastopnih dana uz obvezu najviše jednog mjerenja
unutar 24 sata, a o ─Źemu ─çe Korisnik biti obavije┼íten na obrascu zahtjeva za zasnivanje pretplatni─Źkog odnosa i tijekom postupka
rje┼íavanja spora. Mjerenje se obavlja putem certificiranog alata za mjerenje brzina ┼íirokopojasnog pristupa Internetu, izra─Ĺenog od
strane Agencije. Rezultati mjerenja predstavljaju odgovaraju─çi dokaz u postupku rje┼íavanja prigovora krajnjeg korisnika iz ─Źlanka 14.
Op─çih uvjeta.

(7) Ako je, zbog tehni─Źke smetnje i/ili smanjenja kakvo─çe usluge za koju odgovara Kabel kanal, pristup ili kori┼ítenje usluga Kabel kanala
bilo Korisniku onemogu─çeno, Korisnik ima pravo na umanjenje mjese─Źne naknade za kori┼ítenje usluge razmjerno vremenu trajanja
smetnje. Umanjenje mjese─Źne naknade izvr┼íiti ─çe se na prvom sljede─çem ra─Źunu Kabel kanala. U slu─Źaju prestanka pretplatni─Źkog
odnosa a ukoliko je Korisnik prethodno podmirio du┼żni iznos naknade, iznos umanjenja biti ─çe Korisniku upla─çen na ra─Źun koji navede
u svojem zahtjevu.
Kabel kanal nije obvezan naknaditi ┼ítetu ako je ni┼ża razina kvalitete uzrokovana vi┼íom silom, neispravnom Pretplatni─Źkom
terminalnom opremom ili njenim nepravilnim, odnosno, neovlaštenim korištenjem, kvarom na kućnim instalacijama Korisnika, i/ili
produljenjem radova uslijed otklanjanja smetnji uzrokovanih djelovanjem Korisnika.

(8) Terminalna oprema koju Kabel kanal stavlja na raspolaganje Korisniku, u isklju─Źivom je vlasni┼ítvu Kabel kanala, osim ukoliko
Pretplatni─Źkim ugovorom nije odre─Ĺeno druga─Źije. Za vrijeme trajanja pretplatni─Źkog odnosa, Kabel kanal odr┼żava, popravlja i prema
potrebi zamjenjuje neispravnu terminalnu opremu. Korisnik je obvezan u roku od 30 dana po prestanku Pretplatni─Źkog ugovora vratiti
unajmljenu opremu Kabel kanalu u ispravnom i funkcionalnom stanju. Opis pretplatni─Źke terminalne opreme te ograni─Źenja u pogledu
uporabe i/ili mogu─çnosti opreme ukoliko ih ima, ovise u pojedinoj ugovorenoj usluzi, te su detaljno navedeni u Specifikaciji pojedine
Usluge.

(9) Kabel kanal ─çe poduzeti najve─çe napore da u okviru svojih mogu─çnosti osigura integritet i kontinuitet mre┼że te poduzeti sve
potrebne aktivnosti radi testiranja ili popravka terminalne opreme u najkra─çem mogu─çem roku. U tu svrhu, Kabel kanal ima pravo
provesti pregled ispravnosti Pretplatni─Źke terminalne opreme udaljenim pristupom i na lokaciji Korisnika. Korisnik je obvezan
omogu─çiti Kabel kanal u slobodan pristup do prostora za instalaciju terminalne opreme, te dozvoliti slobodan pristup instaliranoj
terminalnoj opremi, a u svrhu redovnog odr┼żavanja i uklanjanje iste u slu─Źaju prestanka Pretplatni─Źkog odnosa, uz prethodnu obavijest
Korisniku od strane Kabel kanala.

(10) Kabel kanal osigurava ispravan i neometan rad svojeg telekomunikacijskog sustava. U tu svrhu Kabel kanal ─çe redovito odr┼żavati
svoje kapacitete te nadzirati funkcioniranje i kvalitetu usluge u skladu s tehni─Źkim standardima i propisima, te planovima odr┼żavanja
za ispravno i nesmetano kori┼ítenje usluga. U svrhu spre─Źavanja zagu┼íenja mre┼że, Kabel kanal poduzima odgovaraju─çe mjere u cilju
postizanja u─Źinkovitog kori┼ítenja mre┼żnih resursa.

(11) Korisnik se obvezuje da ne─çe otvarati, o┼íte─çivati niti na bilo koji na─Źin mijenjati mre┼żnu terminalnu opremu te da navedenu
opremu ne─çe premjestiti s lokacije priklju─Źenja za koju je namijenjena. Cjelokupno odr┼żavanje i sve izmjene instalirane mre┼żne
terminalne opreme mogu obavljati isklju─Źivo osobe ovla┼ítene od strane Kabel kanala, osim ako nije izri─Źito druga─Źije navedeno u
Specifikaciji Usluge Kabel kanala.

(12) Korisnik odgovara za svu ┼ítetu nastalu zbog nepravilnog, odnosno neovla┼ítenog kori┼ítenja ili zloupotrebe mre┼żne terminalne
opreme koja nastane propu┼ítanjem du┼żne pa┼żnje ili namjere, te za o┼íte─çenje nastalo uslijed neispravnih instalacija na koju se
priklju─Źuje terminalna oprema, uslijed neispravne terminalne opreme u vlasni┼ítvu Korisnika ili opreme bez atesta priklju─Źene na
terminalnu opremu Kabel kanala. Bilo kakav nedostatak, ┼ítetu te gubitak, odnosno kra─Ĺu terminalne opreme Korisnik je obvezan
odmah prijaviti Kabel kanal u na telefonski broj Slu┼żbe za tehni─Źku podr┼íku Kabel kanal- a 051 22 44 48, uz obavezno navo─Ĺenje
informacija koje su potrebne radi ocjene istinitosti prijave.

(13) Kabel kanal ne snosi odgovornost za nezadovoljavaju─çu kvalitetu Usluge Kabel kanala ako Korisnik, nakon prihva─çanja ovih Op─çih
uvjeta, ne osigura odgovarajuće uvjete za smještaj terminalne opreme, odnosno odgovarajuću Lokalnu instalaciju.

(14) Kabel kanal pru┼ża uslugu besplatnog pozivanja prema jedinstvenom Europskom broju za hitne slu┼żbe (broj 112) kao i na druge
pozivne brojeve za pristup hitnim slu┼żbama u Republici Hrvatskoj, ┼íto obuhva─ça i besplatno preusmjeravanje tih brojeva. Kabel kanal
─çe u skladu s posebnim propisima osigurati sredi┼ínjem tijelu nadle┼żnom za zaprimanje poziva prema hitnim slu┼żbama podatke o lokaciji
s koje je upu─çen poziv.

(15) U slu─Źaju prestanka pru┼żanja usluga Kabel kanala, a iz razloga prelaska na drugog operatora, Kabel kanal ─çe Korisniku pru┼żati
uslugu sve do trenutka uspostave nove usluge i prelaska na novog operatora. Korisnik je obvezan po prelasku na novog operatora
sukladno st. 6. ovog ─Źlanka vratiti unajmljenu opremu Kabel kanalu.

Zaštita od zlouporaba

─îlanak 13.

(1) U svrhu osiguranja za┼ítite od zlouporaba i prijevara u javnoj komunikacijskoj mre┼żi Kabel kanal ─çe redovito poduzimati primjerene
mjere za┼ítite sigurnosti mre┼że i usluga koje se pru┼żaju putem mre┼że Kabel kanala.

(2) Kabel kanal je obvezan nadzirati uobi─Źajeno pona┼íanje Korisnika prigodom uporabe usluga, te ih upozoriti o svakom neuobi─Źajenom
i iznenadnom pove─çanju tro┼íka kori┼ítenja pojedine usluge, ┼íto mo┼że ukazivati na zlouporabu ili neovla┼íteno kori┼ítenje. Upozorenje
Korisniku uslijedit ─çe ako je kori┼ítenje dvostruko ve─çe od prosje─Źnog kori┼ítenja usluge u prethodna tri (3) mjeseca odnosno u slu─Źaju
Korisnika koji uslugu koristi u razdoblju manje od tri mjeseca, dvostruko ve─çe od ugovorenog iznosa minimalne mjese─Źne potro┼ínje ili
prosje─Źne mjese─Źne potro┼ínje Kabel kanal ovih korisnika unutar pojedine grupe korisnika, ovisno ┼íto je povoljnije za Korisnika.

(3) Ako, s obzirom na plate┼żnu sposobnost Korisnika, njegovo dosada┼ínje pona┼íanje u pla─çanju i/ili prosje─Źno kori┼ítenje uslugama, a
u slu─Źaju potro┼ínje koja najmanje ─Źetverostruko prelazi prosje─Źnu mjese─Źnu potro┼ínju Korisnika, Kabel kanal utvrdi da postoji
opravdana sumnja da Korisnik ne─çe mo─çi ili nema namjeru podmiriti svoja dugovanja za pru┼żene usluge, Kabel kanal ima pravo izdati
ra─Źun za kori┼ítenje usluga izvan redovnog razdoblja izdavanja ra─Źuna. Ako Korisnik ne plati navedeni ra─Źun unutar roka dospije─ça
navedenog na tom ra─Źunu, Kabel kanal ima pravo privremeno ograni─Źiti kori┼ítenje usluga u skladu s ─Źlankom 17. ovih Op─çih uvjeta. Na
tako izdani ra─Źun odgovaraju─çe se primjenjuju odredbe o podno┼íenju prigovora iz ─Źlanka 14. Op─çih uvjeta.

(4) Neovisno o prethodno navedenom, Kabel kanal zadr┼żava pravo nakon obavijesti Korisniku privremeno ograni─Źiti pristupi kori┼ítenje
odre─Ĺenim uslugama kao i uvesti druge odgovaraju─çe mjere u svrhu za┼ítite od zlouporaba i prijevara radi za┼ítite interesa Korisnika i
Kabel kanala te drugih korisnika Interneta (npr. ograni─Źenje dostupnosti poziva prema visoko rizi─Źnim brojevima, uklju─Źuju─çi pozive
prema me─Ĺunarodnim destinacijama, ograni─Źenje pristupa serveru elektroni─Źke po┼íte Korisnicima za koje postoje sumnje u postojanje
virusa, ograni─Źavanje odlaznog prometa u svrhu ograni─Źavanja djelovanja virusa, ograni─Źavanje u slu─Źaju zloporabe usluga Interneta
od strane Korisnika).

(5) Kabel kanal je obvezan na zahtjev Korisnika omogu─çiti besplatnu zabranu odre─Ĺenih vrsta odlaznih poziva, ili poziva na odre─Ĺene
vrste brojeva ili skupine brojeva. Kabel kanal ─çe tako─Ĺer, u skladu s pozitivnim propisima, omogu─çiti Pretplatnicima, na njihov zahtjev
i bez naknade, zabranu odlaznih javnih komunikacijskih usluga nakon ┼íto mjese─Źni tro┼íkovi tih usluga (poziva)prije─Ĺu unaprijed
odabrani iznos; Kabel kanal će pisanim putem redovito obavještavati Korisnike o svim mogućnostima zabrane poziva koje su im
dostupne.

(6) Kabel kanal nudi svim Korisnicima mogu─çnost postavljanja zabrane pristupa sadr┼żaju davatelja usluga s posebnom tarifom koji nije
namijenjen djeci. Navedenu mogu─çnost Korisnik mo┼że zatra┼żiti ili otkazati u bilo kojem trenutku, pisanim zahtjevom ili e-mailom
upu─çenim na adresu info@kabel-kanal.hr

(7) Korisnik se obvezuje da ─çe Usluge Kabel kanala koristiti isklju─Źivo za vlastite potrebe, te se obvezuje da ne─çe ustupati uslugu, ili
njene pojedine dijelove, na privremeno ili trajno kori┼ítenje tre─çim osobama, uklju─Źuju─çi mre┼żne resurse dodijeljene za potrebe
korištenja Usluge Kabel kanala, bez prethodnog pisanog odobrenja Kabel kanala.

(8) Korisnik je du┼żan i tijekom kori┼ítenja Kabel kanal ovih usluga, ako je Kabel kanal ispunio svoje obveze u pogledu za┼ítite od
zlouporaba prilikom aktivacije Usluge Kabel kanal, navedene u ─Źlanku 10. ovih Op─çih uvjeta, pravilno i odgovorno koristiti se uslugama
koje Kabel kanal pru┼ża te je u tu svrhu du┼żan primjenjivati raspolo┼żive mjere za┼ítite od zlouporaba i prijevara, sukladno novim uputama
Kabel kanala, a koje su Korisniku dostupne putem slu┼żbenih Internet stranica Kabel kanal a ili na drugi prikladan na─Źin.

(9) Osobito je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Općih uvjeta, korištenje usluga Kabel kanala u svrhu objavljivanja ili prenošenja
sadr┼żaja i podataka protivno va┼że─çim propisima kao i sadr┼żaja i podataka koji su neto─Źni, nepotpuni, uvredljivi i/ili zavaravaju─çi, ili za
koje se zna ili bi se moglo znati da su neto─Źni, nepotpuni, uvredljivi i/ili zavaravaju─çi, kao i na bilo koji drugi na─Źin kojim bi se moglo
ugroziti sustav Kabel kanala. Tako─Ĺer, zabranjeno je kori┼ítenje usluga Kabel kanal a na na─Źin i u svrhe kojima se vrije─Ĺaju ili mogu
vrije─Ĺati tu─Ĺa prava, te njihovo kori┼ítenje na na─Źin i u svrhe koji nisu sukladni va┼że─çim propisima ┼íto izme─Ĺu ostaloga uklju─Źuje tzv.
slanje reklamnih ili promotivnih materijala bez pristanka primatelja, slanje ne┼żeljenih elektroni─Źkih poruka, slanje nezakonitog
odnosno nezakonito pribavljenog sadr┼żaja kojima se vrije─Ĺaju ili mogu vrije─Ĺati tu─Ĺa prava intelektualnog vlasni┼ítva, kao i neovla┼íten
pristup tu─Ĺem korisni─Źkom ra─Źunu ili resursima tu─Ĺih ra─Źunala, uklju─Źuju─çi poku┼íaj pristupa, davanje na uporabu korisni─Źkog imena
i/ili drugih korisni─Źkih identifikacijskih oznaka neovla┼ítenim tre─çim osobama, te sve druge radnje koje korisnicima onemogu─çuju
normalno kori┼ítenje usluga pristupa Internetu kao i svako drugo kori┼ítenje usluga Kabel kanala i/ili mre┼żom Kabel kanala protivno
va┼że─çim propisima.

(10) Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadr┼żaj, kvalitetu i istinitost, kao i za osiguravanje potrebnih mjera za┼ítite od
neovla┼ítene uporabe, svih informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i u─Źini
dostupnima kori┼ítenjem usluga Kabel kanal a, osobito usluga pristupa Internetu i/ili elektroni─Źke po┼íte. Korisnik je du┼żan primjenjivati
sve razumne raspolo┼żive tehni─Źke i druge odgovaraju─çe mjere u cilju za┼ítite svojih osobnih podataka. Kabel kanal redovito putem
svojih web stranica izvje┼ítava o na─Źinima za┼ítite, uo─Źenim rizicima i mjerama potrebnim u cilju za┼ítite privatnosti i/ili osobnih podataka
Korisnika.

(11) Korisnik se obvezuje da ─çe koristiti svaki za┼íti─çeni sadr┼żaj (sadr┼żaj za┼íti─çen autorskim pravima i/ili pravima intelektualnog
vlasni┼ítva) koji je dostupan putem usluga Kabel kanal a, uklju─Źivo usluga pristupa Internetu sukladno va┼że─çim propisima te da ga ne─çe
objavljivati ili na drugi na─Źin koristiti bez suglasnosti nositelja odgovaraju─çeg prava.

(12) Kabel kanal osigurava pristup Internetu za sve svoje Korisnike bez ograni─Źenja ili prioritizacije pristupa. Prilikom kori┼ítenja usluga,
pokretanja programa i/ili aplikacija te distribuciji zakonitog sadr┼żaja mogu─çe je da ─çe se pojaviti ograni─Źenja ili nemogu─çnost pokretanja
aplikacija koja Kabel kanal ne kontrolira niti ih mo┼że onemogu─çiti.

(13) U slu─Źaju povreda odredaba stavka 8. do 12. ovog ─Źlanka, Kabel kanal ─çe, ovisno o vrsti povrede, Korisnika upozoriti i/ili mu, uz
prethodnu obavijest, privremeno uskratiti mogu─çnost kori┼ítenja usluga. U slu─Źaju ponovljene povrede, Kabel kanal ima pravo raskinuti
ugovor s Korisnikom.

(14) Kabel kanal nije du┼żan izra─Ĺivati i ─Źuvati sigurnosne kopije podataka Korisnika pohranjenih na poslu┼żiteljima Kabel kanala u sklopu
pru┼żanja Usluga Kabel kanala, osim ako nije druga─Źije ugovoreno. Kabel kanal tako─Ĺer ne provjerava i ne kontrolira sadr┼żaj koji korisnici
postavljaju na njegove poslu┼żitelje. Kabel kanal ne mo┼że osigurati trenuta─Źno uklanjanje sadr┼żaja koji su u suprotnosti s ovim Op─çim
uvjetima.

(15) Korisnik ─çe snositi odgovornost po svakoj osnovi i biti ─çe du┼żan naknaditi svu ┼ítetu, koja bi mogla nastati Kabel kanal u ili tre─çoj
osobi uslijed povrede neke od obveza Korisnika, kako je navedeno u stavcima 8. do 12. ovog ─Źlanka, sukladno va┼że─çim propisima.

Smetnje u mre┼żi Kabel kanala

─îlanak 14.

(1) Kabel kanal neće biti odgovoran za eventualnu štetu uzrokovanu prekidom rada sustava ili smanjenjem kvalitete Usluga Kabel
kanala proiza┼ílu tijekom nu┼żnog odr┼żavanja svog sustava.

(2) U slu─Źaju planiranog prekida rada mre┼że Kabel kanal a u razdoblju du┼żem od 2 sata Kabel kanal ─çe na odgovaraju─çi na─Źin o istom
obavijestiti Korisnika.

(3) Ako je zbog tehni─Źke smetnje za koju odgovara Kabel kanal, pristup ili kori┼ítenje Usluga Kabel kanala onemogu─çeno Korisniku dulje
od 24 sata, mjese─Źna naknada za pristup za pripadaju─çi mjesec ─çe se umanjiti razmjerno danima trajanja tehni─Źke smetnje. Ovo se ne
odnosi na slu─Źajeve kvara na Lokalnoj instalaciji, ili kvara terminalne opreme u vlasni┼ítvu Korisnika (modema, usmjeriva─Źa (eng.
router), ra─Źunala i/ili druge opreme), i/ili produ┼żenja radova uslijed otklanjanja smetnja uzrokovanih namjerom ili krajnjom nepa┼żnjom
Korisnika.

(4) Kabel kanal ne─çe odgovaratiza ┼ítetu bilo koje vrste nastalu uslijed tehni─Źkih smetnji tijekom kori┼ítenja usluga Kabel kanala ili uslijed
bilo kojih drugih razloga, osim za obi─Źnu ┼ítetu nastalu namjerom ili krajnjom nepa┼żnjom Kabel kanala, osim ako je druga─Źije odre─Ĺeno
prisilnim propisima.

(5) Kabel kanal ne─çe biti odgovoran za ┼ítetu nastalu uslijed neispravne pretplatni─Źke terminalne opreme ili lokalne instalacije, odnosno
za ┼ítetu za koju je odgovoran Korisniku, kao ni za ┼ítetu koja Korisniku nastane slu─Źajno ili uslijed doga─Ĺaja koji se smatraju ÔÇ×vi┼íom
silomÔÇť (npr. vremenske nepogode, potresi, poplave, ┼ítrajk, rat i sl.).

(6) Korisnik se obvezuje da ─çe prilikom kori┼ítenja usluga pristupa Internetu koristiti mre┼żne resurse na razuman na─Źin koji ni u kojem
trenutku neće uzrokovati degradiranje ili poteškoće u radu sustava.

(7) Ukoliko na─Źin kori┼ítenja Usluge Kabel kanala od strane pojedinog Korisnika, odnosno grupe Korisnika zna─Źajno utje─Źe na kvalitetu
pru┼żanja Usluga Kabel kanala, Kabel kanal ima pravo primijeniti primjerene mjere za┼ítite mre┼żnih resursa, a prije poduzimanja kojih
─çe Korisnika o istima obavijestiti.

Rješavanje prigovora

─îlanak 15.

(1) Korisnik ima pravo Kabel kanal u podnijeti prigovor u vezi s pru┼żanjem usluga, prigovor na iznos kojim je zadu┼żen za pru┼żene usluge,
prigovor na kakvo─çu pru┼żene usluge te prigovor zbog povrede odredaba pretplatni─Źkog ugovora.
Prigovori se podnose Slu┼żbi reklamacija Kabel kanala u pisanom obliku (uklju─Źuju─çi i elektronskim putem, na adresu elektroni─Źke po┼íte
info@kabel-kanal.hr , uva┼żavaju─çi pritom posebne propise koji reguliraju elektronski potpis, uz predo─Źenje identifikacijskog
dokumenta podnositelja zahtjeva za zasnivanje pretplatni─Źkog odnosa) i to:

a) u roku od 30 dana od dana dospije─ça ra─Źuna u slu─Źaju prigovora na iznos kojim je Korisnik zadu┼żen za pru┼żenu uslugu,

b) u roku 30 dana od dana pru┼żanja usluge u slu─Źaju prigovora na kakvo─çu pru┼żene usluge,

c) u svim drugim slu─Źajevima iz st. 1. ovog ─Źlanka: u roku od 15 dana od dana saznanja za radnju ili propust Kabel kanala, a najkasnije
u roku od 30 dana od dana povrede odredaba Pretplatni─Źkog ugovora.

(2) Slu┼żba reklamacija provodi postupak utvr─Ĺivanja utemeljenosti prigovora u prvom stupnju. Slu┼żba reklamacija donijet ─çe odluku o
utemeljenosti prigovora te o istom pisanim putem (uklju─Źuju─çi tu i elektroni─Źke poruke, uva┼żavaju─çi pritom posebne propise koji
reguliraju elektronski potpis) izvijestiti Korisnika u roku od najviše 15 dana od dana podnošenja prigovora, odnosno u roku od najviše
30 dana od dana podno┼íenja prigovora u slu─Źajevima prigovora u vezi s uslugama s posebnom tarifom. Uz detaljno obrazlo┼żenje o
razlozima odbijanja, odnosno prihva─çanja prigovora, pisani odgovor mora sadr┼żavati i uputu o pravu Korisnika na podno┼íenje pritu┼żbe
(reklamacije) nadle┼żnom povjerenstvu, u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovora na prigovor.

(3) Na prvostupanjsku odluku o utemeljenosti prigovora Korisnik ima pravo u roku od 30 dana od dana dostave odluke, podnijeti pisanu
┼żalbu Povjerenstvu za rje┼íavanje pritu┼żbi Korisnika. Povjerenstvo ─çe pisano odgovoriti Korisniku u roku od 30 dana od zaprimanja ┼żalbe.
Pisani odgovor, uz detaljno obrazlo┼żenje o razlozima odbijanja, odnosno prihva─çanja prigovora, mora sadr┼żavati i uputu o pravu
Korisnika na podno┼íenje zahtjeva za rje┼íavanje spora Hrvatskoj agenciji za po┼ítu i elektroni─Źke komunikacije (Agencija), u roku od 30
dana od dana zaprimanja odluke povjerenstva Kabel kanala.

(4) U slu─Źaju podno┼íenja zahtjeva za rje┼íavanje spora iz stavka 3. ovog ─Źlanka, Kabel kanal je obvezan zastati sa svim postupcima do
okon─Źanja spora pred Agencijom. Zastara osporene tra┼żbine ne te─Źe za vrijeme rje┼íavanja spora pred Agencijom. U slu─Źaju dono┼íenja
odluke ili mi┼íljenja o neosnovanosti prigovora Korisnika, Kabel kanal mo┼że potra┼żivati osporavani iznos slanjem opomene u skladu s
va┼że─çim propisima.

(5) Korisnik ne─çe biti du┼żan platiti sporni iznos ra─Źuna ako je tijekom razdoblja na koje se odnosi njegov prigovor do┼ílo do tehni─Źke
smetnje ili druge neispravnosti, prijevare ili zlouporabe za koju je, temeljem pravomo─çne odluke suda ili drugog nadle┼żnog tijela,
utvr─Ĺeno da je izazvala pove─çani iznos ra─Źuna. Ako je ra─Źun ve─ç pla─çen u cijelosti, Korisniku se vra─ça vi┼íe zara─Źunati iznos, ili se za taj
iznos umanjuje ra─Źun za prvo slijede─çe razdoblje.

(6) Korisnik koji je podnio prigovor na iznos ra─Źuna iz st. 1. ovog ─Źlanka na iznos kojim je zadu┼żen za pru┼żenu uslugu, do rje┼íenja
prigovora pla─ça nesporni dio iznosa ra─Źuna za pru┼żene usluge ili prosje─Źni iznos kojim je bio zadu┼żen u razdoblju od tri mjeseca koji
prethode mjesecu na koji se odnosi prigovor. U slu─Źaju nepodmirenja takvog iznosa, Kabel kanal ima pravo postupiti u skladu s
odredbama ─Źlanka 17. ovih Op─çih uvjeta. Korisniku koji osporava ra─Źun Kabel kanal a u bilo kojem sudskom ili izvansudskom postupku,
a uredno nastavi podmirivati sve sljede─çe nesporne ra─Źune, Kabel kanal ne─çe obustaviti pru┼żanje usluge do okon─Źanja navedenog
sudskog ili izvansudskog postupka.

(7) Kori┼ítenje usluga koje pru┼ża drugi operator javnih komunikacijskih usluga, uklju─Źuju─çi operatora usluga s posebnom tarifom,
podlije┼że uvjetima tog operatora. Neovisno o tome, Kabel kanal rje┼íava prigovore Korisnika u vezi s uslugama s posebnom tarifom,
nakon ┼íto provede odgovaraju─çe administrativne i tehni─Źke provjere svih sastavnica pru┼żanja tih usluga.

(8) Kabel kanal ─çe upoznati Korisnika, putem ra─Źuna za obavljene usluge i na drugi prikladan na─Źin s uvjetima podno┼íenja prigovora
sukladno ovim Op─çim uvjetima, a osobito o rokovima i na─Źinu podno┼íenja prigovora, nazivu i sjedi┼ítu te brojevima telefona i telefaksa
nadle┼żne slu┼żbe Kabel kanala za rje┼íavanje reklamacija.

(9) Korisnik potvr─Ĺuje da je obavije┼íten i suglasan s time da, u svrhe unapre─Ĺenja kvalitete rada Slu┼żbe za korisnike Kabel kanala te
rje┼íavanja mogu─çih prigovora Korisnika na rad djelatnika Slu┼żbe za korisnike Kabel kanala, kao i u sigurnosne svrhe (za┼ítita Kabel kanal
djelatnika i imovine te zaštita javnosti/opće sigurnosti), telefonski pozivi Kabel kanal djelatnika i Korisnika mogu biti snimljeni i dalje
obra─Ĺivani uz poduzimanje za┼ítitnih mjera sukladno va┼że─çim propisima i internim aktima Kabel kanal a, a o ─Źemu je Korisnik
obavije┼íten u najavnoj poruci, prilikom pozivanja Slu┼żbe za korisnike. Snimljeni materijal nepovratno se uni┼ítava odmah po ispunjenju
svrhe snimanja.

(10) U slu─Źaju prigovora Korisnika na ra─Źun, Kabel kanal je obvezan uz podatke propisane za ispis ra─Źuna prikazati i detaljan ispis IP
adresa na koje je pristupano s Korisnikova ra─Źuna kao i trajanje i vrijeme pristupa te zabilje┼żeni promet.

(11) Ako se utvrdi da je Kabel kanal povrijedio odredbe Pretplatni─Źkog ugovora ili neopravdano obustavio pru┼żanje usluge, Korisnik
koji je podnio prigovor iz stavka 1. ovog ─Źlanka zbog povreda odredaba Pretplatni─Źkog ugovora ili prigovor na neopravdanu obustavu
pru┼żanja usluge, ima pravo raskinuti Pretplatni─Źki ugovor bez naknade te pravo na povrat svih neopravdano napla─çenih nov─Źanih
iznosa.

Prijenos Pretplatni─Źkog odnosa

─îlanak 16.

(1) Korisnik mo┼że prenijeti prava i obveze iz svog Pretplatni─Źkog odnosa s Kabel kanalom na tre─çu fizi─Źku ili pravnu osobu, bez naknade,
ako se ta osoba kao novi Korisnik nastavi koristiti elektroni─Źkim komunikacijskim uslugama putem iste priklju─Źne to─Źke mre┼że i
pretplatni─Źkog broja. U drugim slu─Źajevima prijenosa potrebna je pisana suglasnost Kabel kanala i tre─çe osobe. Kabel kanal mo┼że odbiti
prijenos Pretplatni─Źkog odnosa, ukoliko postoje nepodmirena dospjela, a neosporena dugovanja.

(2) U slu─Źaju prijenosa Pretplatni─Źkog odnosa, prenijet ─çe se ona prava i obveze iz postoje─çeg Pretplatni─Źkog ugovora za koje postoji
suglasnost sve tri strane, a ┼íto ─çe biti regulirano u Zahtjevu za prijenos Pretplatni─Źkog odnosa.

(3) U slu─Źaju smrti Korisnika, Kabel kanal ─çe na zahtjev njegovih nasljednika ili ─Źlanova obiteljskog doma─çinstva, izvr┼íiti izmjenu naziva
u naslovu Korisnika i prijenos Pretplatni─Źkog odnosa, u protivnom pretplatni─Źki ugovor prestaje smr─çu Korisnika. O smrti Korisnika
nasljednik/nasljednici su du┼żni obavijestiti Kabel kanal. Tro┼íkove u─Źinjene nakon smrti Korisnika do trenutka obavijesti o smrti
Korisnika snosi nasljednik/nasljednici ili osoba koja nastavi koristiti Uslugu Kabel kanala.

(4) U slu─Źaju najma stambenog, odnosno poslovnog prostora, Korisnik koji je najmodavac mo┼że privremeno prenijeti odre─Ĺena svoja
prava i obveze iz Pretplatni─Źkog ugovora, najmoprimcu u skladu s njihovim me─Ĺusobnim ugovorom, primjerak kojeg se dostavlja Kabel
kanalu. Temeljem tog ugovora, najmoprimac mo┼że postati Privremeni Korisnik. Prestankom valjanosti ugovora izme─Ĺu najmodavca i
najmoprimca, prava i obveze iz Pretplatni─Źkog ugovora automatski ─çe se ponovno prenijeti na najmodavca. Korisnik je obvezan
obavijestiti Kabel kanal o datumu isteka ugovora izme─Ĺu najmodavca i najmoprimca u roku od 15 dana po isteku tog ugovora.

(5) Pravo na raskid Pretplatni─Źkog odnosa, kao i prava i obveze koje su isklju─Źivo vezane uz Korisnika ne prenose se na Privremenog
Korisnika. U svrhu otklanjanja dvojbi, Korisnik ostaje odgovoran za obveze nastale do trenutka prijenosa, a za obveze nastale od
trenutka prijenosa postaje odgovoran Privremeni Korisnik.

Premje┼ítaj Pretplatni─Źke terminalne opreme

─îlanak 17.

(1) Korisnik mo┼że zatra┼żiti premje┼ítaj svoje Pretplatni─Źke terminalne opreme na drugu lokaciju priklju─Źenja (preseljenje), pisanim
putem. Kabel kanal ─çe odbiti zahtjev za premje┼ítaj Pretplatni─Źke terminalne opreme koji je podnio Privremeni Korisnik.

(2) Kabel kanal će na temelju zahtjeva Korisnika izvršiti preseljenje iste najkasnije u roku od 45 dana od dana potpisivanja zahtjeva,
ako su ispunjeni svi tehni─Źki i formalni uvjeti za preseljenje. To uklju─Źuje, ali se ne ograni─Źava na: raspolo┼żivost i dostatnu kvalitetu
telefonskih parica na novoj lokaciji, prisutnost Kabel kanal-ove infrastrukture na ┼żeljenom podru─Źju, itd.

(3) U slu─Źaju ka┼ínjenja preseljenja usluge na drugu lokaciju, Korisnik ima pravo na naknadu za ka┼ínjenje na na─Źin opisanu u ─Źlanku 3.
stavak 9. ovih Op─çih uvjeta.

(4) U slu─Źaju nedostatka tehni─Źkih uvjeta za pru┼żanje usluge na drugoj lokaciji, pretplatnik ─çe biti oslobo─Ĺen naknade prilikom raskida
Pretplatni─Źkog ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, isklju─Źivo uz dostavljanje dokaza o promjeni osobnih
dokumenata putem potvrde ÔÇ×Promjena boravi┼íta/prebivali┼ítaÔÇť koju izdaje nadle┼żna policijska uprava. Pod naknadom se smatra
isklju─Źivo naknada za tro┼íak priklju─Źenja i aktivacije ili mjese─Źne naknade do isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora. Naknada u
visini popusta na iskori┼ítene proizvode i usluge (promotivne pogodnosti), napla─çuje se prema va┼że─çem Cjeniku.

(5) Za preseljenje Pretplatni─Źke terminalne opreme, Kabel kanal ima pravo Korisniku naplatiti naknadu odre─Ĺenu va┼że─çim Cjenikom
Kabel kanala.

Privremeno isklju─Źenje

─îlanak 18.

(1) Kabel kanal mo┼że privremeno ograni─Źiti kori┼ítenje usluga i/ili privremeno isklju─Źiti Pretplatni─Źku terminalnu opremu iz mre┼że Kabel
kanala:
ÔÇó ako tijekom va┼żenja Pretplatni─Źkog ugovora Kabel kanal utvrdi postojanje razloga za odbijanje Zahtjeva za zasnivanjem
Pretplatni─Źkog odnosa temeljem ─Źlanka 4. ovih Op─çih uvjeta;
ÔÇó ako ne plati du┼żni iznos ra─Źuna u roku od 30 dana od dana dostave Opomene temeljem ─Źlanka 9. ovih Op─çih uvjeta, pod uvjetom da
Korisnik nije podnio prigovor u skladu s ─Źlankom 14. ovih Op─çih uvjeta;
ÔÇó ako Kabel kanal utvrdi postojanje razloga za privremeno isklju─Źenje Pretplatni─Źke terminalne opreme, odnosno ograni─Źenje
kori┼ítenja usluga na osnovu ovih Op─çih uvjeta, odluke nadle┼żnog suda i/ili tijela ili va┼że─çeg propisa;
ÔÇó U slu─Źaju povrede odredbi ─Źlanka 12. stavka 8. do 12. Op─çih uvjeta.

(2) Za vrijeme privremenog isklju─Źenja pretplatni─Źke terminalne opreme, a prije raskida pretplatni─Źkog odnosa, Korisniku ─çe biti
omogu─çeni dolazni pozivi, te odlazni pozivi prema hitnim slu┼żbama i besplatnom broju Slu┼żbe za korisnike. Navedeno se ne primjenjuje
u slu─Źaju privremenog isklju─Źenja radi zloporabe poziva na broj 112, u kojem slu─Źaju se primjenjuje postupak privremenog isklju─Źenja
propisan posebnim propisima.

(3) Po prestanku razloga za privremeno ograni─Źenje/isklju─Źenje, Kabel kanal ─çe ponovo omogu─çiti kori┼ítenje usluga. Ponovno
uklju─Źenje privremeno isklju─Źenog Korisnika iz razloga nepodmirenog dospjelog neosporenog dugovanja uslijediti ─çe nakon dostave
dokaza prestanka razloga za privremeno isklju─Źenje, i to isti radni dan kada je dokaz dostavljen. U svakom slu─Źaju ponovno uklju─Źenje
takvog privremeno isklju─Źenog Korisnika uslijediti ─çe u roku od dva radna dana od dana izvr┼íenja uplate dospjelog neosporenog
dugovanja. U slu─Źaju privremenog ograni─Źenja/isklju─Źenja iz razloga navedenih u ─Źlanku 12. st. 8. do 12.Op─çih uvjeta, ponovno
uklju─Źenje uslijediti ─çe nakon provjere prestanka razloga za privremeno ograni─Źenje/isklju─Źenje od strane nadle┼żne slu┼żbe Kabel
kanala.

(4) Na zahtjev Korisnika, Kabel kanal ─çe privremeno isklju─Źiti telekomunikacijsku priklju─Źnu liniju Korisnika iz mre┼że Kabel kanala na
razdoblje do najvi┼íe tri mjeseca u jednoj kalendarskoj godini. Tijekom privremenog isklju─Źenja ne napla─çuje se mjese─Źna naknada za
pristup te ne te─Źe vrijeme obveznog trajanja ugovora.
Neovisno o prethodno navedenom, Kabel kanal mo┼że odrediti i dulji rok privremenog isklju─Źenja, a ┼íto ─çe biti odre─Ĺeno i navedeno u
Cjeniku Kabel kanal Internet usluga.
Privremeno isklju─Źenje na zahtjev nastupa u roku od 12 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva od strane Korisnika.

(5) Korisnik mo┼że ponovno zatra┼żiti privremeno isklju─Źenje najranije po isteku ┼íest mjeseci od ponovnog uklju─Źenja usluge koja je
prethodno bila privremeno isklju─Źena na zahtjev Korisnika. Ponovno uklju─Źenje privremeno isklju─Źenog Korisnika napla─çuje se prema
cjeniku.

(6) U slu─Źaju privremenog isklju─Źenja, odnosno ograni─Źenja kori┼ítenja usluga iz stavka 1. ovog ─Źlanka, Korisnik ne─çe imati pravo na
naknadu bilo kakve ┼ítete osim ako je ┼íteta nastala kao rezultat namjere ili krajnje nepa┼żnje Kabel kanala.

(7) U slu─Źaju privremenog isklju─Źenja pretplatni─Źke linije koja je sukladno ─Źlanka 15. stavak 4. ovih Op─çih uvjeta, privremeno prenesena
na najmoprimca, obavijest o privremenom isklju─Źenju poslati ─çe se i vlasniku stambenog odnosno poslovnog prostora, na adresu koju
je isti nazna─Źio u zahtjevu za privremeni prijenos. U slu─Źaju da se ispune uvjeti za trajno isklju─Źenje privremenog Korisnika, operator
ne─çe istog trajno isklju─Źiti ve─ç ─çe pretplatni─Źku liniju vratiti natrag na najmodavca, te ga o istome obavijestiti.

Trajanje Pretplatni─Źkog ugovora i prijenos broja

─îlanak 19.

(1) Pretplatni─Źki se ugovor u na─Źelu sklapa na neodre─Ĺeno vrijeme.

(2) Pretplatni─Źki ugovor mo┼że se sklopiti uz odre─Ĺeno razdoblje obveznog trajanja ugovora koje je odre─Ĺeno u Zahtjevu za zasnivanje
Pretplatni─Źkog odnosa, a ne mo┼że biti dulje od 2 godine.

(3) Korisnik mo┼że otkazati Pretplatni─Źki ugovor putem pisane obavijesti Kabel kanalu. Pretplatni─Źki ugovor ─çe se otkazati sa zadnjim
danom u mjesecu. Korisnik mo┼że i unaprijed odrediti dan prestanka Pretplatni─Źkog ugovora, uz uvjet da isti zatra┼żi pisanim putem ili
na zahtjevu prilikom zasnivanja Pretplatni─Źkog ugovora, najmanje dvanaest radnih dana prije ┼żeljenog datuma prestanka
Pretplatni─Źkog ugovora.

(4) Pravne posljedice otkaza ugovora temeljem stavka 3. ovog ─Źlanka nastupaju istekom roka od 12 radnih dana.

(5) Ako je Pretplatni─Źki ugovor, sklopljen na odre─Ĺeno razdoblje obveznog trajanja ugovora sukladno stavku 2. ovog ─Źlanka, a Korisnik
tijekom razdoblja obveznog trajanja ugovora jednostrano raskine ugovor ili ako krivnjom Korisnika do─Ĺe do raskida Pretplatni─Źkog
ugovora prije isteka razdoblja obveznog trajanja ugovora, Korisnik ─çe biti du┼żan platiti mjese─Źne naknade za ostatak razdoblja obveznog
trajanja ugovora, ili naknadu u visini popusta na proizvode i usluge koje je ostvario ako je pla─çanje te naknade povoljnije za Korisnika
sukladno Cjeniku Kabel kanala ┼íto ─çe biti detaljnije utvr─Ĺeno posebnim uvjetima pojedinog tarifnog modela i/ili paketa ili u Cjeniku
usluga Kabel kanala.

(6) U slu─Źaju otkaza Pretplatni─Źkog ugovora od strane Korisnika prije provedene instalacije/aktivacije usluge, Korisnik ─çe biti du┼żan
nadoknaditi Kabel kanalu sve troškove koje je Kabel kanal imao u vezi s instalacijom ili uklanjanjem telekomunikacijske terminalne
opreme, ali ne vi┼íe od iznosa naknade za instalaciju, odnosno aktivaciju sukladno va┼że─çem Cjeniku Kabel kanala.

(7) Ukoliko Korisnik otkazuje Pretplatni─Źki ugovor radi zasnivanja pretplatni─Źkog odnosa s drugim operatorom, potrebno je da kod
drugog operatora ispuni dokumentaciju te tako pokrene postupak prelaska. Kabel kanal ─çe omogu─çiti Korisniku prelazak na novog
operatora na na─Źin i u rokovima propisanim va┼że─çim propisima.

(8) Korisnik ostaje u obvezi pla─çanja kori┼ítenih Usluga Kabel kanala za vrijeme do trenutka prijenosa broja u mre┼żu primatelja broja,
┼íto ne utje─Źe na postupak prijenosa broja, osim ukoliko se radi o nespornoj ugovornoj obvezi.

(9) Kabel kanal je obvezan prigodom raskida Pretplatni─Źkog odnosa pisanim putem upoznati Korisnik kada mora zatra┼żiti i isklju─Źenje
svih dobivenih identifikacijskih oznaka (korisni─Źkih ra─Źuna), odnosno da mo┼że, ako to ┼żeli i ako postoji tehni─Źka mogu─çnost, zadr┼żati
svoje korisni─Źke ra─Źune za koje je spreman snositi budu─çe tro┼íkove.

(10) U slu─Źaju nepravovremenog prijenosa broja ili otkaza prijenosa broja od strane samog Korisnika, a koji je trajao dulje od 8 dana
korisnik ima pravo na naknadu u iznosu od 1,33ÔéČ (10 kn) za svaki zapo─Źeti sat nepravovremenog prijenosa broja po zahtijevanom broju.
Zahtjev za naknadu podnosi se Kabel kanal u, pisanim putem na adresu info@kabel-kanal.hr, ili poštom, a najkasnije u roku od 30 dana
od dana izvršenog prijenosa broja. Odgovor na Zahtjev zaprimiti će od operatora koji je odgovoran za nepravovremeni prijenos broja,
i to u roku od 7 dana od dana slanja zahtjeva za naknadu. U slu─Źaju pozitivnog rje┼íenja, korisnik ima pravo na odgovaraju─çe umanjenje
mjese─Źne naknade ili isplatu u novcu, ovisno o izboru samog korisnika. Umanjenje ili isplata naknade biti ─çe izvr┼íena najkasnije u roku
od 30 dana od dana podno┼íenja zahtjeva. U slu─Źaju umanjenja, u dogovoru s korisnikom isto mo┼że biti provedeno i kroz vi┼íe mjese─Źnih
naknada. U slu─Źaju negativnog rje┼íenja, korisnik ima pravo podnijeti prijavu inspektoru elektroni─Źkih komunikacija.
Pravo na naknadu zbog nepravovremenog prijenosa broja iz ovog ─Źlanka isklju─Źuje pravo na ostvarivanje naknade iz ─Źlanka 3. stavka
9. ovih Op─çih uvjeta.

(11) Korisnik je upoznat da Kabel kanal mo┼że nakon isteka 6 mjeseci od prestanka njegovog Pretplatni─Źkog ugovora dodijeliti telefonski
broj novom Korisniku, ukoliko ga Korisnik nije prenio na novog operatora. Tako─Ĺer nakon isteka roka od 6 mjeseci od prestanka
Pretplatni─Źkog ugovora, adresa elektroni─Źke po┼íte mo┼że biti dodijeljena novom Kor
isniku.

(12) Korisnik je upoznat i prihva─ça da se mre┼żni resursi dodijeljeni posredstvom Kabel kanala, a za potrebe pru┼żanja neke
telekomunikacijske usluge, po prestanku Pretplatni─Źkog ugovora, ovisno o vrsti resursa, vra─çaju regulatornim tijelima koje je iste
dodijelilo, a u roku i na na─Źin definiran pravilima tih tijela.

Raskid Pretplatni─Źkog ugovora

─îlanak 20.

(1) Pretplatni─Źki ugovor mo┼że se raskinuti iz sljede─çih razloga:
ÔÇó ako Kabel kanal naknadno utvrdi postojanje bilo kojeg drugog razloga za odbijanje Zahtjeva za zasnivanje Pretplatni─Źkog odnosa iz
─Źlanka 4. ovih Op─çih uvjeta i uslijed toga privremeno isklju─Źi Pretplatni─Źku terminalnu opremu iz mre┼że Kabel kanala, a ti razlozi ne
budu otklonjeni u roku od 30 dana od dana privremenog isklju─Źenja;
ÔÇó ako Korisnik ne podmiri dospjelo, a neosporeno dugovanje u roku od 30 dana od dana privremenog isklju─Źenja Pretplatni─Źke
terminalne opreme iz mre┼że Kabel kanala temeljem ─Źlanka 9. stavak 5. ovih Op─çih uvjeta;
ÔÇó ako Kabel kanal utvrdi da je elektroni─Źka komunikacijska oprema priklju─Źena na mre┼żu Kabel kanala bez ovla┼ítenja ili da je mre┼ża
Kabel kanala na drugi na─Źin zlouporabljena od strane Korisnika i/ili tre─çe osobe;
ÔÇó ako Kabel kanal utvrdi, kod Usluga Kabel kanala koje se napla─çuju isklju─Źivo po potro┼ínji mre┼żnih resursa, da Korisnik ne koristi Uslugu
Kabel kanala u razdoblju du┼żem od 6 mjeseci uz prethodnu obavijest Korisniku;
ÔÇó ako je, zbog razloga utvr─Ĺenih u ─Źlanku 12. stavak 3. ovih Op─çih uvjeta, Pretplatni─Źka terminalna oprema privremeno isklju─Źena iz
mre┼że Kabel kanala, a Korisnik ne plati Kabel kanal u dospjelo a neosporeno dugovanje u roku od daljnjih 30 dana niti, na zahtjev Kabel
kanala, ne pru┼żi odgovaraju─çe osiguranje pla─çanja;
ÔÇó ako je, zbog razloga utvr─Ĺenih u ─Źlanku 12. stavak 8. do 12. ovih Op─çih uvjeta, kori┼ítenje usluga pristupa Internetu privremeno
ograni─Źeno, a ti razlozi ne budu otklonjeni u roku od 30 dana po privremenom ograni─Źenju kori┼ítenja usluga;
ÔÇó ako Kabel kanal naknadno utvrdi da je adresa Korisnika za dostavu ra─Źuna i obavijesti Kabel kanala na podru─Źju Republike Hrvatske
nepoznata;
ÔÇó ako Kabel kanal , odnosno nadle┼żno tijelo utvrdi da Korisnik upu─çuje zlonamjerne ili uznemiravaju─çe pozive drugim korisnicima
elektroni─Źkih komunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj ili djelatnicima Kabel kanal a koji obavljaju poslove prodaje ili korisni─Źke
podr┼íke u Kabel kanalu ili ih na drugi na─Źin uznemirava, odnosno da Korisnik ometa i/ili onemogu─çava kori┼ítenje Kabel kanal-ovih
usluga drugim Pretplatnicima;
ÔÇó ako Korisnik obavlja aktivnosti koje nisu u skladu s odredbama ovih Op─çih uvjeta i ostalih va┼że─çih propisa u Republici Hrvatskoj.

(2) Pretplatni─Źki ugovor mo┼że prestati va┼żiti i u ostalim slu─Źajevima utvr─Ĺenim va┼że─çim propisima.

(3) U slu─Źaju kada Kabel kanal nije u mogu─çnosti ispuniti ugovornu obvezu i/ili isporu─Źiti uslugu u skladu s op─çim uvjetima poslovanja,
Korisnik ima pravo na raskid pretplatni─Źkog ugovora bez podmirivanja ugovornih obveza iz ─Źlanka 18. stavka 5. Op─çih uvjeta, osim
dospjelog a neosporenog dugovanja za pru┼żene usluge. U opisanom slu─Źaju pravo raskida ugovora ima i Kabel kanal ukoliko se
nepobitno utvrdi da nije i/ili ne─çe biti u mogu─çnosti isporu─Źiti uslugu u skladu s op─çim uvjetima poslovanja.

(4) U slu─Źaju raskida Pretplatni─Źkog ugovora od strane korisnika, potrebno je uz vlastoru─Źno potpisani zahtjev za raskid Pretplatni─Źkog
ugovora prilo┼żiti dokaz o identitetu. Kabel kanal u svrhu za┼ítite od zlouporabe podataka krajnjih korisnika od tre─çe strane ima pravo
ne prihvatiti zahtjev za raskid Pretplatni─Źkog odnosa ukoliko nije prilo┼żen dokaz o identitetu.

Rješavanje sporova

─îlanak 21.

(1) Kabel kanal i Korisnik su suglasni sve sporove proizi┼íle iz i u vezi s Pretplatni─Źkim ugovorom rje┼íavati mirnim putem. U slu─Źaju
neuspjeha, za rje┼íavanje bit ─çe nadle┼żan sud u Republici Hrvatskoj odre─Ĺen prema mjestu prebivali┼íta odnosno sjedi┼íta Korisnika, osim
ako je va┼że─çim propisom odre─Ĺeno druga─Źije.

Završne odredbe

─îlanak 22.

(1) Ovi Op─çi uvjeti stupaju na snagu na dan objave i po─Źinju se primjenjivati na sve Korisnike koji su zasnovali Pretplatni─Źki odnos s
Kabel kanalom nakon tog datuma. Na postoje─çe Korisnike koji su zasnovali Pretplatni─Źki odnos s Kabel kanalom do dana objave ovih
Op─çih uvjeta, ovi se Op─çi uvjeti po─Źinju primjenjivati 30 dana po njihovoj objavi.

(2) Ovi Op─çi uvjeti dostupni su na svim ovla┼ítenim prodajnim mjestima Kabel kanala kao i putem slu┼żbenih Internet stranica Kabel
kanala. Ovi Op─çi uvjeti uru─Źit ─çe se, odnosno dostaviti Korisniku prilikom zasnivanja Pretplatni─Źkog odnosa ili ─çe ga se uputiti na Kabel
kanal ove Internet stranice gdje se isti nalaze. Osim Op─çih uvjeta poslovanja, Korisniku ─çe se na isti na─Źin u─Źiniti dostupnim i izvadak iz
Cjenika i specifikacija Usluge Kabel kanala.

(3) Sve izmjene i nadopune ovih Op─çih uvjeta Kabel kanal ─çe objaviti na svojim slu┼żbenim Internet stranicama sukladno va┼że─çim
propisima.

(4) Kabel kanal zadr┼żava pravo izmijeniti ove Op─çe uvjete, u skladu s va┼że─çim propisima. Kabel kanal ─çe izvijestiti Korisnika pisanim ili
elektroni─Źkim putem o predlo┼żenim izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora, uklju─Źuju─çi, ali bez ograni─Źenja i izvje┼í─çivanje
Korisnika putem ra─Źuna o izmjenama Op─çih uvjeta i/ili cijena uz naznaku da je detaljan pregled izmjena dostupan Korisniku na Internet
stranicama Kabel kanala i/ili putem besplatnog telefona i/ili na zahtjev Korisnika. Izmjene Op─çih uvjeta, odnosno cijena po─Źet ─çe se
primjenjivati 30 dana po objavi izmjena.

(5) U slu─Źaju izmjena Op─çih uvjeta i/ili cijena koji su za Korisnika nepovoljniji u odnosu na ugovorene, Korisnik ima pravo pisanim putem
raskinuti Pretplatni─Źki odnos bez naknade, odnosno ima pravo na povrat neiskori┼ítenog nov─Źanog iznosa u roku od 30 dana od dana
objave ovih izmjena. U protivnom smatrat ─çe se da je suglasan s izmjenama. Korisnik nema takvo pravo na raskid u slu─Źaju da su
izmjene cijena posljedica: regulatornih obveza koje proizlaze iz Zakona o elektroni─Źkim komunikacijama, izmjene poreza na dodanu
vrijednost, ili izmjene veleprodajnih cijena na koje Kabel kanal nije imao utjecaja.

U slu─Źaju izmjena koje su isklju─Źivo u korist Korisnika,
primijenit ─çe se na postoje─çe Korisnike s danom objave novih Op─çih uvjeta i/ili cijena u skladu sa stavkom 4. ovog ─Źlanka.

U Kastvu, 01.08.2023.